Sofya Polyakov

Sofya Polyakov

CEO & Co-Founder of Noun Project, COO & Co-Founder of Lingo, Founder of Kindred Collective. @spolyakov